Aanpak overlast

Woonoverlast

Problemen met de buren? Wist u dat 35 procent van alle Nederlandse gezinnen in meer of mindere mate overlast ervaart van de buren. In het rapport De buurman als vijand leest u de meest recente informatie over conflicten en overlast in de buurt. Vaak gaat dit goed en vinden de partijen samen een oplossing. Maar soms escaleert de overlast in ernstige en langdurige conflicten, die eigenlijk niemand wil. Burenruzie kan de psychische druk hoog doen oplopen omdat het moeilijk is om elkaar te ontlopen. Recherchepraktijk kan u helpen met het samenstellen van dossiers die juridisch standhouden. Een belangrijke eerste stap die hierin genomen moet worden is (opnieuw) het gesprek aangaan met de overlastveroorzakers. Het is belangrijk om de inhoud van dit gesprek goed vast te leggen. Mocht dit niet leiden tot een oplossing dan kan Recherchepraktijk diverse middelen inzetten zoals buurtonderzoek, persoonlijke gesprekken en conflictmanagement. Tevens hebben we audiovisuele middelen tot onze beschikking waarmee binnen de juridische mogelijkheden uitingen van overlast vastgelegd kunnen worden. Desgewenst vertegenwoordigen wij u richting de verantwoordelijke instanties.

Jeugdoverlast

Jongeren kunnen het een buurt en uw persoonlijke levenssfeer behoorlijk lastig maken. Indien u overlast van jeugd ervaart, kunt u ons inzetten. Wij kennen de weg binnen de overheid en semioverheid en kunnen deze diensten aansporen tot actie. Laat de druk en emotie nooit te hoog oplopen maar onderneem tijdig actie. Wist u dat het mogelijk is om plegers van overlast of hun ouders/wettelijke verzorgers juridisch aan te pakken voor de verstoring van uw woongenot. Recherchepraktijk geeft advies en stelt op basis van mediation, aanvullend buurtonderzoek en persoonlijke interviews dossiers samen.

Drugsoverlast

Panden in wijken en buurten waar verdovende middelen worden verhandeld zijn slecht voor de veiligheidsbeleving in uw wijk. Laat deze situatie niet voortduren maar onderneem snel actie. Recherchepraktijk beschrijft uw waarneming in rechtsgeldige rapportages en doet desgewenst aangifte in deze zaken bij de politie.

Proces – en casusregie

Een instelling kan verwarde personen in uw buurt huisvesten. Dit veroorzaakt soms veel onrust met gevolgen voor uw levenssfeer en veiligheid in uw buurt. Recherchepraktijk levert proces- en casusregie in dit soort gevallen. Wij doen aanvullend onderzoek, stellen een dossier samen en gaan in gesprek met de plaatsende instellingen om een oplossing te vinden. Onze mensen praten vanwege de jarenlange ervaring op dit gebied op gelijkwaardig niveau met deze instellingen. Wij leveren ook oplossingen. Mocht de situatie al geëscaleerd zijn met ernstige risico’s voor uw veiligheid en gezondheid, neem dan direct contact op. In een eerste gesprek kijken we dan naar de juridische mogelijkheden.

Publiek – private samenwerking

Diensten als politie, woningbouwcorporaties en gemeenten zijn (mede) verantwoordelijk voor de waarborging van de openbare veiligheid. Maar voor burgers of bewonerscollectieven is het soms lastig de weg te vinden binnen deze organisaties. Met onze ervaring binnen overheid en semioverheid helpt Recherchepraktijk u de samenwerking met deze organisaties te zoeken om zo de leefbaarheid in uw wijk te verbeteren. Recherchepraktijk behartigt uw belangen en kan voor u of uw organisatie optreden als gesprekspartner richting deze partijen.

Menu